REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW
„PLUS” JANUSZ DROB
SŁUPSK, UL. KILIŃSKIEGO 48/B2

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady i organizację pracy.
2. Ośrodek szkolenia kierowców PLUS Janusz Drob w Słupsku, zwany dalej OSK działa na podstawie wpisu do rejestru Ośrodków Szkolenia Kierowców prowadzonego przez Urząd Miejski w Słupsku oraz na podstawie następujących przepisów prawnych:
● Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r, poz. 1137 z późn. zm.).
● Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U . Nr 30 poz. 151 z późn. zm.).
● Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz.1019).
● Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów
oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz.995.)
● Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, wzorów dokumentów wydawanych w tych sprawach (Dz. U. poz.1005).
● Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz.15).

Ośrodek prowadzi szkolenia w zakresie kategorii prawa jazdy: AM, A1, A2, B, B+E, C, C+E, D na podstawie zezwolenia nr 00492263 wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska.
3. Siedziba OSK znajduje się w Słupsku, przy ulicy Kilińskiego 48/B2.

ROZDZIAŁ II
Obowiązki OSK

1. Do podstawowych zadań ośrodka należy organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
2. Wykonywanie z należytą starannością obowiązków wynikających z zawartej umowy i obowiązujących przepisów prawa.
3. Przeprowadzenie kursu zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
4. Zapewnienie warunków lokalowych i technicznych niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prawem i umową zajęć teoretycznych oraz prowadzenie kursu przy pomocy fachowej kadry wykładowców.
5. Zapewnienie sprzętu, odpowiedniego terenu oraz posiadających stosowaną wiedzę i doświadczenie instruktorów, niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prawem zajęć praktycznych.
6. Organizowanie i przeprowadzanie wewnętrznych egzaminów teoretycznych oraz praktycznych.
7. Przygotowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia przez kursanta do egzaminu przeprowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

ROZDZIAŁ III
Obowiązki kursanta

1. Wykonanie z należytą starannością obowiązków wynikających z zawartej umowy i obowiązujących przepisów prawa.
2. Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, zwana dalej kursantem, może rozpocząć szkolenie po:
– dostarczeniu INDYWIDUALNEGO NUMERU PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (uzyskanego w Starostwie właściwym dla miejsca zameldowania kursanta),
– dostarczeniu badań lekarskich uprawniających do prowadzenia pojazdu,
– dostarczeniu badań psychologicznych uprawniających do prowadzenia pojazdu (w przypadku ubiegania się o prawo jazdy kat. C1, C, C1, C1+E, D).
– dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w kursie prawa jazdy (w przypadku ubiegania się o prawo jazdy kat. AM, A1),
– dostarczeniu karty prowadzonych zajęć – jeżeli kursant rozpoczął szkolenie w innym ośrodku,
– uiszczeniu opłaty za kurs prawa jazdy.
3. Opłata za kurs i jazdy dodatkowe są zgodne z cennikiem ośrodka.
4. Uczestniczenie zgodnie z rozkładem w zajęciach teoretycznych.
5. Usprawiedliwienie ewentualnych nieobecności, zgodnie z zasadami obowiązującymi w OSK.
6. Powiadomienie z 24-godzinnym wyprzedzeniem o rezygnacji z zaplanowanych zajęć praktycznych. W przypadku niedotrzymania powyższego obowiązku, kursant jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za każdą opuszczoną i niezgłoszoną godzinę zajęć praktycznych, w wysokości 50% jej wartości.
7. Samodzielne pogłębianie wiedzy teoretycznej z zakresu objętego kursem oraz odrabianie zadań domowych.
8. Przystąpienie we wskazanym terminie do egzaminu wewnętrznego.
9. Uczestnik kursu jest zobowiązany do poszanowania i nie niszczenia mienia ośrodka.

ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby OSK.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w siedzibie OSK.

Słupsk dn. 01.01.2014 r.